GREENLEX® KÖRNYEZETVÉDELEMI JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

I. Bevezető

A Dandelion Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1062 Budapest, Bajza utca 58.) (a továbbiakban: Szolgáltató) GreenLex® Jogi Adatbázis márkanév alatt, a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést kiértékelő adatbázist működtet, amit az érvényben lévő jogszabályokkal frissít és aktualizál. A Dandelion Kft., a fenti adatbázist igénybe vevő személyek (a továbbiakban: Megrendelő) részére, a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint szolgáltatást nyújt.

II. Szolgáltatás tárgya

 1. A Szolgáltató a tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásként, a Megrendelő részére biztosítja a GreenLex®Jogi Adatbázishoz való online hozzáférést, a lentiekben meghatározott mennyiségben, módon és időtartamban.
 2. A GreenLex®Jogi Adatbázis és a szolgáltatás leírását, valamint a további technikai részletek a Szolgáltató honlapján olvashatók

III. A megrendelés folyamata

 1. A Megrendelő a szolgáltatás felhasználására vonatkozó igényét a regiszrtáció kitöltésével kell megkezdje. A kötelezően kitöltendő mezők *-al jelöltek.
 2. Felelősség a jelszóért: Megrendelő köteles a Szolgáltató által aktivált jelszavát szigorúan bizalmasan kezelni, titokban tartani és gondoskodni arról, hogy az illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására és e-mail címe, valamint jelszava ne kerüljön jogosulatlanul felhasználásra. Megrendelő köteles ezen kötelezettséget a GreenLex®Jogi Adatbázishoz hozzáférést szerző munkatársaival, közreműködőivel szemben is érvényre juttatni. Megrendelő felelős a kizárólagos hozzáférését lehetővé tevő azonosítókkal elérhető szolgáltatás igénybevételéért. Megrendelő felelős azért, ha illetéktelen személyek felhasználják a Megrendelő bármely e-mailcímét, vagy jelszavát, illetve visszaélnek, kárt okoznak azok felhasználásával.
 3. A regisztráció során a rendszer a megadott e-mail címre küldött üzenettel felszólítja a Megrendelőt a regisztráció érvényesítésére.
 4. Ezt követően a megadott e-mail címmel (ez egyben a felhasználó név is) és jelszóval bejelentkezhet az ügyféltérbe.
 5. A szolgáltatás használatához (a vállalat alkalmazottainak számától függően) kis vagy nagyvállalati csomag választható.
 6. A fizetendő összegről a rendszer e-mailben proforma számlát küld, melyet a Megrendelő az V.1-es pontban meghatározottak szerint köteles kiegyenlíteni.
 7. A számla kiegyenlítését követően a megvásárolt szolgáltatási csomagok azonnal felhasználhatóvá válnak.

IV. A szerződés hatálya

 1. A Szolgáltató és a Megrendelő között a Szerződés, – a Megrendelő eltérő rendelkezésének hiányában – a megrendelés Szolgáltatónál történő nyilvántartásba vétele napján kezdődik. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, a Szolgáltatási díj Megrendelő általi kiegyenlítését követően kezdődik.
 2. A Szerződés a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettségének beálltát követő 180 napig áll fenn, vagy addig, amíg a Megrendelő a GreenLex®Jogi Adatbázist teljesen ki nem töltötte és meg nem kapta a tevékenységének megfelelő jogszabályok listáját, illetve az azoknak való megfelelőségi értékelést.

V. Szolgáltatási díj és díjfizetés

 1. A GreenLex® Jogi Adatbázis szolgáltatási díja:
  Nagyvállalati csomag (200 fő felett) 69.000 Ft + ÁFA / db
  Kisvállalati csomag (200 fő alatt) 59.000 FT + ÁFA / db
  A Szolgáltató, a III.1. pont szerinti megrendelést követően, proforma számlát küld e-mail-ben, melyet a Megrendelő a kiállítástól számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni a Szolgáltató proforma számlán megjelölt CIB Banknál vezetett 10700079-44442301-51100005 számú számlájára történő utalással. A Megrendelő a Közlemény rovatban fel kell, hogy tüntesse az alábbiakat: GreenLex: #00234 (a #00234 a proforma számla száma) . A szolgáltatási díj beérkezését követően a Szolgáltató kiállítja a végleges számlát, melyet postai úton megküld a Megrendelő részére.
 2. A Megrendelő köteles a szolgáltatás teljes díját előre, egy összegben megfizetni.
 3. Ha a Megrendelő a számlában szereplő díjat, az ott jelzett fizetési határidő lejáratát követő 15 napon belül nem egyenlíti ki, vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató írásban felszólítja a teljesítésre. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a Szolgáltató az Megrendelő proforma számláját sztornózza.

VI. A Szerződés megszűnésének esetei

 1. A Szerződés megszűnik a szolgáltatás befejezett igénybevételével (IV.2. pont).
 2. Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Szerződést és letilthatja a hozzáférést a szolgáltatáshoz amennyiben a megrendelő bizonyíthatóan illegális hozzáférés megszerzésével kísérletezett.
 3. A Szerződés megszűnését követően a Megrendelő újabb megrendelését csak új szerződésre vonatkozó feltételekkel érvényesítheti.

VII. Felelősség

 1. A GreenLex® Jogi Adatbázist Szolgáltató, a legjobb szakmai tudása szerint, valamint a tőle elvárható gondossággal biztosítja. A Szolgáltató az adatok legutolsó frissítésének dátumát az weboldalon közzé teszi. Mivel a GreenLex® Jogi Adatbázis felhasználása önbevallás jellegű, és mert a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok valódiságát, helyességét és pontosságát semmilyen módon nem vizsgálja, és semmilyen hatóság nyilvántartásával sem veti össze, azokért semmilyen felelősséget nem vállal. Figyelembe véve mindezeket a kapott eredmény (jogszabályok és azoknak való megfelelőségi vizsgálat eredménye) pusztán iránymutató jellegű lehet.
 2. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan esetre, amikor a Megrendelő a GreenLex®Jogi Adatbázis által megadott eredmények felhasználása ellenére hatósági bírságban részesül.
 3. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az adatbázis nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

VIII. Jogfenntartás

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatbázisok, az azt kezelő és megjelenítő szoftverek, valamint a hálózati kiegészítés bárminemű módosítására.
 2. A Szolgáltató fenntartja az adatbázisok és azok frissítései, valamint a hálózati kiegészítés ármódosításának jogát.

IX. Felhasználási jogosultság

 1. A Szolgáltató a GreenLex® Jogi Adatbázis egyszeri használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot. A használat kizárólag az Általános Szerződési Feltételekben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha az az Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik. Az adatbázissal és dokumentációival (a használatot segítő bármely írásos anyaggal) kapcsolatban a Szolgáltató minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart.
 2. A GreenLex® Jogi Adatbázishoz Megrendelőként egyidejűleg csak egy felhasználó valamint az általa delegáltak jogosultak hozzáférni,  az egyedi azonosítójuk segítségével.
 3. A Szerződés hatálya alatt kizárólag a Megrendelő, a vele munkaviszonyban lévő alkalmazottai, valamint a Megrendelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek minősülhetnek jogszerű használónak. A felhasználás joga a Szerződés hatálya alatt mást nem illet meg.
 4. Amennyiben a Megrendelő a GreenLex® Jogi Adatbázist jogosulatlanul használja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely jelen szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 5. A GreenLex® Jogi Adatbázis a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.

X. Adatszolgáltatás, adatkezelés

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szolgáltatással összefüggésben tudomásukra jutott információkat és személyes adatokat, bizalmasan, illetve üzleti titokként kezelik, és az érintett fél előzetes írásos engedélye nélkül harmadik személlyel nem közlik. Az e pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.

XI. Ügyfélszolgálat

 1. A GreenLex® Jogi Adatbázissal kapcsolatos igények kiszolgálására és támogatására, illetőleg a megfelelő tájékoztatás érdekében a Szolgáltató Ügyfélszolgálatot működtet. Az Ügyfélszolgálat a számlázással kapcsolatos esetekben, valamint bármely adatbázist érintő kérdésben általános információkról ad tájékoztatást és felvilágosítást:
  munkanapokon 9 és 16 óra között
  Telefonszám: 06 1 354-15-40
  Fax: 06 1 354-15-41
  e-mail: support[kukac]greenlex.hu

XII. Egyéb rendelkezések

 1. A felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Arra az esetre, ha a békés megegyezésre irányuló kísérlet nem vezet eredményre, alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételeknek Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy azt megjelenteti a weboldalán, valamint igényelhető az Ügyfélszolgálattól (e-mailben, vagy telefonon). A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. Ez a módosítás ugyanakkor a módosítás időpontjában már megkezdett szolgáltatásokat nem érinti.
 3. A Megrendelő a GreenLex® Jogi Adatbázis Szolgáltatási díjának megfizetésével, a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadja.
 4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2010. december 1.

Copyright © GreenLex.hu. Minden jog fenntartva. Design by Dandelion-Logic kft.